Felhasználási feltételek

A www.ekaer-feladas.hu szolgáltatás felhasználási feltételei

Tartalomjegyzék

1. A rendszer üzemeltetője
2. A Szolgáltatás tárgya
3. Felhasználó
4. A szerződéskötés technikai lépései
5. A szerződés jellege, tárolása, nyelve
6. A Szolgáltatás használata, felelősség
7. Fizetési feltételek
8. Egyéb

1. A www.ekaer-feladas.hu rendszer üzemeltetője:

Név: Symbol Tech Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-047406

Székhely: 1046 Budapest, Vécsey Károly u. 101.

Adószám: 23932247-2-41

Közösségi adószám: HU23932247

Vevőforgalmi bankszámlaszám (Unicredit): 10918001-00000079-58470000

E-mail cím: ugyfelszolgalat@ekaer-feladas.hu

Telefon: (1) 445-1404

(a továbbiakban: Szolgáltató)

Szolgáltató nem áll tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt.

2. A Szolgáltatás tárgya

Szolgáltató www.ekaer-feladas.hu domain név alatt elérhető EKÁER-feladás megnevezésű számítástechnikai rendszeren keresztül elvégzi Felhasználó részére az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (a továbbiakban: EKÁER) történő szállítmány bejelentést és a szállítmányok életútjának nyomon követését.

3. Felhasználó

A www.ekaer-feladas.hu rendszer felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó) olyan társas vállalkozás, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó vagy őstermelő, aki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. § alapján EKÁER számmal rendelkezni köteles. A Szolgáltatás természetére tekintettel Felhasználó a www.ekaer-feladas.hu rendszer használata vonatkozásában nem minősül fogyasztónak.

4. A szerződéskötés technikai lépései

A Szolgáltatás igénybevételéhez Felhasználónak regisztrálnia kell a https://gate.ekaer-feladas.hu domain alatti éles üzemben működő EKÁER-feladás rendszerben. A regisztráció során Felhasználó köteles megadni az Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt adatokat. Felhasználó a szükséges adatokat a regisztráció során megjelenő adatbeviteli mezők kitöltésével adja meg, és a mentés gombra kattintva rögzíti. Adatbeviteli hiba esetén Felhasználó a mező újbóli kitöltésével javíthatja a megadott adatot. Amennyiben Felhasználó korábban megadott adataiban változás következett be, az EKÁER-feladás rendszerbe történő bejelentkezést követően módosíthatja azokat az adatbeviteli mezőkben, majd a módosítás gombra kattintva rögzítheti az új adatokat.

Felhasználó regisztrációja során a jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételekben (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) valamint az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el a Felhasználási Feltételekben vagy az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat, abban az esetben nem jön létre a regisztráció, és Felhasználó nem válik jogosulttá az EKÁER-feladás rendszer használatára. Jelen Felhasználási Feltételeket Szolgáltató olyan módon teszi közzé, hogy azt Felhasználó bármikor ingyenesen megtekintheti, letöltheti az általa használt eszközre, tárolhatja, és előhívhatja.

Szolgáltató fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja Felhasználót. A felhívást Szolgáltató EKÁER-feladás rendszer erre a célra szolgáló felülete vagy a felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Felhasználó regisztrációját bármikor, indokolás és egyéb korlátozás nélkül törölheti, ezzel a jövőre nézve megszüntetve a Felhasználó és az Szolgáltató között fennálló jogviszonyt.

Felhasználó esetleges panaszával vagy észrevételével Szolgáltatóhoz a jelen Felhasználási Feltételek 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül fordulhat.

5. A szerződés jellege, tárolása, nyelve

A Felhasználó és Szolgáltató közötti megbízási szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, jelen Felhasználási Feltételek Felhasználó általi elfogadásával és az EKÁER-feladás rendszer igénybevételével (sikeres regisztráció és az első díj befizetése) jön létre. Szolgáltató jelen Felhasználási Feltételeket valamennyi időállapotában – a módosítások időpontjait és tartalmát nyomon követhetően – tárolja. A Felhasználó által megadott termékmozgatások adatai a EKÁER-feladás rendszerben visszakereshetőek, lementhetőek. A Felhasználó és Szolgáltató között létrejött szerződés nyelve a magyar.

6. A Szolgáltatás használata, felelősség

Felhasználó a regisztrációt követően megadja, és a mentés gombbal rögzíti a EKÁER-feladás rendszerben a hatályos jogszabályok alapján EKÁER bejelentési kötelezettség alá tartozó termékmozgás adatait, amely adatok és Felhasználó meghatalmazása alapján Szolgáltató megteszi a szükséges bejelentést az illetékes hatóság felé.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy köteles az Adatvédelmi Szabályzatban megjelöltek szerint megadni Szolgáltatónak a bejelentéshez szükséges valamennyi adatot. Hiányos adatszolgáltatás vagy nyilvánvalóan valótlan adatok megadása esetén Szolgáltatónak nincs módja a bejelentés megtételére. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Felhasználó által megadott adatok helytelenségéből vagy hiányosságából eredő esetleges károkért.

Szolgáltató a megadott adtok alapján, Felhasználó nevében bejelenti a termékmozgást az illetékes hatóság irányába, és gondoskodik az EKÁER azonosító beszerzéséről. Felhasználó az adatok megadását követően azonnal megtekintheti és mentheti a lekért EKÁER azonosítót.

Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok alapján az illetékes hatóság bármely okból nem ad ki EKÁER számot, Szolgáltató az illetékes hatóság által esetlegesen hozzá beérkező egyéb visszajelzést vagy hibaüzenetet jeleníti meg Felhasználó számára.

Szolgáltató egy alternatív, egyszerűsített technikai megoldást kínál az EKÁER bejelentés teljesítésére, az EKÁER-feladás rendszerben történő regisztráció azonban nem mentesíti Felhasználót a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítése alól. Amennyiben az EKÁER-feladás rendszeren keresztül történő bejelentés során nem érkezik EKÁER számot tartalmazó visszajelzés, abban az esetben Felhasználó bejelentési kötelezettségének köteles egyéb módon eleget tenni.

7. Fizetési feltételek

Az EKÁER-feladás rendszer három választható csomag alapján 7.900+ÁFA Ft/hónap vagy 14.900+ÁFA Ft/hónap vagy 24.900+ÁFA Ft/hónap összegű havi díj ellenében használható. Az első díjat a regisztráció alkalmával kell befizetni Szolgáltató 1.) pontban megjelölt bankszámlájára, ezt követően pedig a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjáig kell beérkezni a díjnak a fenti bankszámlára.

Amennyiben Felhasználó nem fizeti be az EKÁER-feladás rendszer igénybevételének esedékes díját, abban az esetben nem tud újabb szállítmányt rögzíteni és az EKÁER-feladás rendszeren keresztül újabb EKÁER azonosítót lekérni. A jogosultság fizetési késedelem miatti szünetelésére belépéskor az EKÁER-feladás rendszer figyelmeztet. A díjhátralék befizetését követően Felhasználó újból jogosulttá válik a Szolgáltatás használatára. Szolgáltatót a Felhasználó fizetési késedelme miatti szünetelésből eredő esetleges károkért felelősség nem terheli. A fizetési késedelem nem érinti a korábban bejelentett termékmozgások és hozzájuk tartozó EKÁER számok visszakeresésének és megtekintésének lehetőségét.

8. Egyéb

Szolgáltató és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A Felek esetleges jogvitáikat első sorban egyeztetés útján rendezik, az egyeztetés sikertelenségének esetére, hatáskörtől függően kikötik az Szolgáltató székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2015.02.28.

Symbol Tech Zrt.
szolgáltató