Adatvédelmi szabályzat

A www.ekaer-feladas.hu adatvédelmi szabályzata

Tartalomjegyzék

1. Fogalom-meghatározások
2. Az adatkezelő neve
3. Az adatkezelő címe
4. Adatkezelési azonosító
5. Elérhetőség
6. Az adatkezelés jogalapja és elvei
7. A kezelt adatok köre
8. Az adatkezelés célja
9. Adatbiztonsági intézkedések
10. Az adatkezelés időtartama
11. A személyes adatok törlése
12. A módosítás lehetősége
13. A Felhasználók jogai
14. Jogérvényesítési lehetőségek
15. Egyéb rendelkezések

1. Fogalom-meghatározások

A jelen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása során használt fogalmak és kifejezések az alábbiakban meghatározott – a hatályos jogszabályokban foglaltakkal teljes egészében megegyező – tartalommal bírnak:

a) Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

b) Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

c) Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

d) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

e) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

f) Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

g) Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

h) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

i) Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

j) Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

k) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

l) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

m) Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

n) Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

2. Az adatkezelő neve

Symbol Tech Zrt.

3. Az adatkezelő címe

1135 Budapest, Lehel út 61.

4. Adatkezelési nyilvántartás azonosítója

NAIH-83151/2015.

5. Elérhetőség

ugyfelszolgalat@ekaer-feladas.hu

(1) 445-1404

6. Az adatkezelés jogalapja és elvei

6.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul,

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

6.2. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak.

6.3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

6.4. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

6.5. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

6.6. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

6.7. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

7. A kezelt adatok köre

7.1. A regisztrációhoz szükséges adatok

7.1.1. Felhasználó az EKÁER-feladás rendszerben történő regisztráció során választása szerint A) megadja Adatkezelőnek az Ügyfélkapu fiókjához történő hozzáféréshez szükséges adatokat (felhasználónév, jelszó) vagy B) EKÁER-ügyintézés céljából Adatkezelő részére másodlagos felhasználói fiókot hoz létre, és az ennek használatához szükséges adja meg Adatkezelőnek.

7.1.2. A fentieken túlmenően a regisztráció alkalmával Felhasználó cégjegyzékszámát (egyé azonosítóját), cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), adószámát (adóazonosító jelét), valamint a képviseletére jogosultak nevét és elérhetőségét.

7.2. A termékmozgatások bejelentéséhez szükséges adatok

A hatályos jogszabályoknak Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (a továbbiakban: EKÁER) történő bejelentéshez kötelezően az alábbi adatokat szükséges megadni az állami adó- és vámhatóság számára:

a) feladó adatai (név, adóazonosító szám),

b) felrakodás címe,

c) címzett adatai (név, adóazonosító szám),

d) kirakodás (átvétel) címe,

e) az EKÁER számhoz tartozó termék(ek):

a. általános (kereskedelmi) megnevezése,

b. a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) a bejelentéskor hatályos szövege szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig),

c. az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban (valós adatnak minősül az is, ha az a tényleges adattól legfeljebb 10 %-ban tér el),

d. veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyes áru azonosító száma (UN szám)

e. az adózó döntésétől függően a termék könnyebb beazonosíthatósága érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma,

f) a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet:

a. termékértékesítés,

b. termékbeszerzés,

c. bérmunka,

d. egyéb cél,

g) kockázatos termék esetében, amennyiben a termék közúti fuvarozásának indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték (valós adatnak minősül az is, ha az a tényleges adattól legfeljebb 10 %-ban tér el),

h) a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma, az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló fuvarozás esetén legalább azon gépjármű(vek) forgalmi rendszáma(i), amellyel a belföldi útszakaszon történik a fuvarozás,

i) az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről belföldi kirakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontja, több belföldi kirakodási (átvételi) cím esetén a sorban utolsó kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontja,

j) belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a fuvarozás megkezdésének időpontja, több belföldi felrakodási cím esetén a sorban első belföldi felrakodási címről történő fuvarozás megkezdésének időpontja,

k) kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése.

A fenti adatokat Adatkezelő Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli és az adatkezelés céljának megfelelően továbbítja az állami adó- és vámhatóság irányába. Felhasználó fenti adat bejelentési kötelezettségét kifejezetten Adatkezelőn keresztül kívánja teljesíteni.

8. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/E. §-a alapján fennálló adat bejelentési kötelezettség teljesítése az állami adó- és vámhatóság felé, annak érdekében, hogy az állami adó- és vámhatóság az adatokat nyilvántartásba vegye, s ennek alapján az adózó (Felhasználó) számára EKÁER számot állapítson meg.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Személyes adatokat, vagy üzleti titikot képező adatokat harmadik személynek – az adatkezelés céljának megfelelően az állami adó- és vámhatóság kivételével – csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Adatkezelő a 7.1.1. pontban megjelölt adatokat a Felhasználó által adott megbízás keretei között, kizárólag EKÁER-ügyintézés céljából kezelheti.

9. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a 7. pontban megjelölt adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Adatkezelő kiemelet figyelmet fordít a 7.1.1. pontban megjelölt adatok bizalmas kezelésére. A fenti cél érdekében Adatkezelő a kezelésében lévő adatokat kizárólag a saját rendelkezése alatt lévő szervereken tárolja.

10. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok kezelése az adatkezelés céljának megfelelő ideig tart. A Felhasználó önkéntes döntése alapján az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a Felhasználó jogellenesen vagy megtévesztően használ személyes adatot, illetve bűncselekményt valósít meg, akkor az Adatkezelő valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

11. A személyes adatok törlése

A Felhasználónak saját személyes adatainak törlési igényét az. 5. pontban meghatározott elérhetőségre kell eljuttatni. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

12. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítása nem eredményezheti az adatbiztonsági szint csökkenését. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatályba lépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

13. A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, forrásáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az 5. pontban meghatározott címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A fenti elérhetőségen keresztül Felhasználók kérhetik személyes adataik helyesbítését, amely kérelem alapján az Adatkezelő 8 munkanapon belül köteles intézkedni. A Felhasználók kérhetik adataik törlését vagy zárolását, a 9. pont alatt meghatározottak szerint.

14. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36-(1)-391-1400; Fax: +36-(1)-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) előtt élhet, továbbá lehetősége van jogainak bíróság előtti érvényesítésére. További kérdéssel, illetve észrevételeivel az 5. pontban meghatározott címen fordulhat az Adatkezelőhöz.

15. Egyéb rendelkezések

Jelen adatvédelmi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2015. február 28.